Emory University - Oxford College
Oxford, Georgia, USA