Georgia Southern University
Statesboro, Georgia, USA