South Texas College of Law Houston
Houston, Texas, USA