University of Wisconsin - Oshkosh
Oshkosh, Wisconsin, USA