Valley City State University
Valley City, North Dakota, USA