California Polytechnic State University
San Luis Obispo, California, USA