University of Houston - Clear Lake
Houston, Texas, USA