University of Houston - Downtown
Houston, Texas, USA