Penn State Electro-Optics Center
Freeport, Pennsylvania, USA