University of Georgia-Tifton Campus
Tifton, Georgia, USA