Cheyney University of Pennsylvania
Cheyney, Pennsylvania, USA