Eastern Oklahoma State College
Wiburton, Oklahoma, USA