Miami International University of Art & Design
Miami, Florida, USA